DUYURULAR

HABERLER
v

Tanıtım        


Akademik Kadro

Bölüm Tarihçesi

Misyon ve Vizyon

Stratejik Plan

Program Çıktıları


Akademik Kadro

Prof. Dr. Yusuf SEZGİN (Bölüm Başkanı)
Özgeçmiş |0 (236) 201 37 03yusufsezgin.aigai@yahoo.com
Doç. Dr. Volkan YILDIZ (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Özgeçmiş |0 (236) 201 37 07yildiz.volkan@cbu.edu.tr
Doç. Dr. Güler ATEŞÖzgeçmiş |0 (236) 201 37 05guler.ates@cbu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin SARGINÖzgeçmiş |0 (236) 201 37 06yasemin.sargin@cbu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Gözde ŞAKARÖzgeçmiş |0 (236) 201 37 04gozde.sakar@cbu.edu.tr
Arş. Gör. Doç. Dr. Ülkü KARA
Özgeçmiş |0 (236) 201 37 10ulquba@gmail.com
Arş. Gör. Dr. Bora ERTÜZÜNÖzgeçmiş |0 (236) 201 37 09bora.ertuzun@cbu.edu.tr
Arş. Gör. Baykal BAŞDEMİRÖzgeçmiş |0 (236) 201 37 08baykal.basdemir@cbu.edu.tr
Arş. Gör. Şahin MENTEŞEÖzgeçmiş |0 (236) 201 37 11sahin.mentese@cbu.edu.tr

Bölüm Tarihçesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2009 yılında kurulmuştur. 2012 yılından itibaren öğretim elemanlarının bölüme atanmaya başlamasıyla eğitim ve araştırma faaliyetlerine başlamıştır.

Bölümümüzde eğitim süresi dört yıldır. Bölümde eğitim Türkçe olarak yapılmaktadır. Eğitim planında yer alan ve toplam 240 AKTS kredisi olan tüm dersleri başarı ile tamamlamak mezuniyet için gereklidir. Ayrıca genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekir. Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.

Arkeoloji Lisans Programı mezunları, akademik kariyerine devam ederek Üniversitelerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kurumlar ve müzelerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı gibi farklı bakanlıklara bağlı kurumlar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi bazı kamu kuruluşlarında, özel müzelerde, ulusal ve/veya uluslar arası çeşitli araştırma projelerinde, il ve ilçe belediyeleri bünyesinde bulunan KUDEP veya Tarihsel Çevre Müdürlüğü gibi çeşitli birimlerde, ayrıca özellikle kültürel miras restorasyonu ile ilgilenen mimarlık ve inşaat şirketlerinde görev alabilmektedirler.

Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Arkeoloji Yüksek Lisans Programı ve Klasik Arkeoloji Doktora Programı kapsamında lisansüstü eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir.

Misyon ve Vizyon

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün temel amacı Arkeoloji biliminin temel kavramlarını ve bilimsel çalışma metotlarını bilen, yaşadığımız coğrafyanın kültürel zenginliğinin farkında olan ve bu zenginliğin Arkeoloji biliminin temel konusu olduğunu kavrayarak bu konuda bilimsel metotlarla ve etik kuralları çerçevesinde çalışan arkeologlar yetiştirmektir. Temel teorik bilgilerin yanında uygulamaların ve tamamlayıcı kavramların da dâhil edildiği eğitim sürecinde, Arkeoloji bilimi çağdaş bir bakış açısıyla ele alınarak arkeolojinin yalnızca toprak altından çıkarılan tarihi yapı ve eserlerin incelenmesi anlamına gelmediği, söz konusu yapı ve eserlerin insan yaşamına ait izler olduğu dolayısıyla da incelenen olgunun özünde insan ve insan topluluklarının geçmiş dönemlerdeki yaşamı olduğunun da anlatılması amaçlanmaktadır. En az eser kadar bilgilerin toplanmasının ve bu bilgi ve verilerin doğru ve objektif bir şekilde yorumlanmasının öğretilmesi hedeflenmektedir. Sağlam bir bilgi birikimine sahip olmanın yanında konu ile ilgili özellikle son yıllarda hızla gelişen yöntem ve teknolojilerden faydalanmasını bilen, bu konuda dünyadaki gelişmeleri takip edebilen ve katkıda bulunabilen bilim insanları yetiştirmek bölümümüzün başlıca gayesidir.

Bölümümüz bilimsel metotlarla ve etik kuralları çerçevesinde çalışan, sağlam bir bilgi birikimine sahip, çağdaş yöntem ve teknolojilere hâkim bilim insanları yetiştirme amacının yanında ve bu amaç ile bağlantılı olarak çağdaş kriterlerin geçerli olduğu, güncel yöntem ve teknolojilerin kullanıldığı, evrensel etik kurallarına uyan bilimsel araştırmalar yürütme amacı da gütmektedir. Bu bağlamda söz konusu kriterlere uygun araştırma projeleri yürütülmesi de bölümümüzün hedefleri arasında yer almaktadır. Bu sayede hem evrensel olarak bilimsel bilgi üretiminde pay sahibi olunacak hem de ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlanacaktır.

Stratejik Plan

Birimimiz eğitim-öğretim için üniversitemizi seçmiş olan arkeolog adaylarını çağdaşlarının önüne taşımayı, bilimsel ve etik kurallar çerçevesi içinde, alanında uzman araştırmacılar yetiştirmeyi, içinde bulunduğu her türlü etkinlikle kültür değerlerimizi korumayı ve zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin 2018-2022 Stratejik Planı’nda yer alan hedefler de göz önünde bulundurularak, gençlerin kültür alanında gelişimlerini destekleyici programların uygulanmasına devam edilmesini sağlamak, kültür ve turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve artırılması kapsamında tarih ve kültür turizmini geliştirmek gibi hedefler birimimizce önemsenmekte ve üniversitemizin hedeflerine paralel bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 • Arkeolojinin temel kavramlarının doğru bir biçimde kavrayabilme,
 • Her türlü arkeolojik malzeme hakkında temel bilgilere sahip olarak çeşitli koşullarda farklı malzemeleri tanıyabilme, tanımlayabilme ve yorumlayabilme,
 • Arkeoloji bilimi tarihi ve farklı dönemlerde oluşmuş anlayışları bilerek arkeolojik kavramlara farklı açılardan yaklaşabilme ve objektif yorum yapabilme,
 • Karşılaşılan problemleri analiz etme, ilgili verileri bilimsel metotlara göre toplama ve değerlendirme, sonuçlara göre problem ile ilgili sonuç önerileri getirebilme,
 • Hem teorik hem de pratik çalışmalar ile farklı metotları aynı amaç için kullanabilme,
 • Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalar yaparak arkeoloji bilimine farklı kazanımlar sağlama,
 • Hayat boyu öğrenmenin önemini kavrayarak Arkeoloji alanında güncel teknolojiyi izleme ve kendini geliştirme, dünyada bu konudaki gelişmeleri takip edebilme ve katkıda bulunabilme,
 • Çeşitli iletişim yöntemlerini kullanarak toplumu, Arkeoloji bilimi ve kültürel miras ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yürütme,
 • İlgi alanı ile ilgili çeşitli etkinlik ve toplantıları izlemek ve bunlara katılmak suretiyle güncel bilimsel verileri takip etme ve katkıda bulunma,
 • Arkeoloji ile ilgili mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olarak bilimsel çalışmaları doğru bir biçimde yürütme,
 • Arkeoloji alanında ilgili kişi ve kurumlar ile birlikte çalışma, bu kişi ve kurumlar ile çeşitli görüşler paylaşma ve sorunlar ile ilgili çözüm önerileri getirme,
 • Ekip çalışması içerisinde sorumluluk alma, problem çözme ve ortak bir amaç için çalışma deneyimi kazanma,
 • Bilimsel etik kurallarını gözetme ve buna göre hareket etme.TEŞEKKÜR

Bölümümüzün gelişimine sağladıkları katkılardan ötürü T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesine, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsüne, Efes Kazı Başkanlığına akademik personelimiz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik